SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER :
25 Ağustos 2016 11:13 tarihinde eklendi.
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER :

Sağlık uygulama tebliginde yapılan degişiklıkler :

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.1.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İş yeri hekimlikleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler,” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.7 numaralı maddesinin “(*) Acil hal” tanımında yer alan “Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin “(***) Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişi” tanımında yer alan tüm “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3 – Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(6) Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması halinde bu başvurusuna ilişkin taburcu edilinceye kadar sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiç bir ilave ücret alınamaz.” MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “alı- nan” ibaresi “müracaat eden hastalara taburcu edilinceye kadar sunulan tüm” şeklinde değiş- tirilmiştir. MADDE 5 – Aynı Tebliğin 2.2 maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi “İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri, özel poliklinikler ile “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde düzenlenen reçete bedelleri Kurumca karşılanır.” cümlesi eklenmiştir. MADDE 6 – Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 7 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-1 numaralı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “özürlülük” ibaresi ise “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 8 – Aynı Tebliğin 2.4.1.B-2 numaralı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “özürlü” ibareleri “engelli” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 9 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesinde yer alan “G80 ve (*) işaretli tanılarda” ibaresi “(D) grubu hariç diğer tanı- larda” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 10 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile bir fizyoterapist için; (A) grubundaki işlemlerden günlük en fazla sekiz hastanın, (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam:

en fazla on altı hastanın, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ile iki fizyoterapist için; (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam en fazla on altı hastanın işlemi Kuruma fatura edilir.” “Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi için ilave olarak (C) grubundaki işlemlerden günlük en fazla otuz iki hastanın, (C) ve (D) grubundaki işlemlerden ise günlük toplam en fazla altmış dört hastanın işlemi Kuruma fatura edilir.” MADDE 11 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-6 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 12 – Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “(5) Sağlık kurulu raporları yatarak tedavilerde yatış süresince geçerlidir.” MADDE 13 – Aynı Tebliğin 3.3.2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yü- rürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Kan şekeri ölçüm çubukları sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.” MADDE 14 – Aynı Tebliğin 4.1.5 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “ğ) “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimlerce düzenlenen reçeteler.” MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “ff) Trastuzumab emtansin; metastatik meme kanserinde daha önce trastuzumab ve bir taksan tedavisi almış ve hastalığı sonrasında progresyon göstermiş, HER-2/neu testi immunhistokimyasal olarak 3+ (+++) veya FISH/SISH/CISH pozitif olan hastalarda kurtarma tedavisinde tek ajan olarak progresyona kadar kullanılır. Progresyon sonrası tek ajan veya kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak kullanılamaz. Daha önce herhangi bir sebeple pertuzumab kullanmış hastalarda endike değildir. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve bu hususların belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.” MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.28 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir. “4.2.28.E- PCSK9 inhibitörleri (evolocumab) (1) Homozigot ailesel hiperkolesterolemi hastalarında en az 6 ay boyunca statin ve ezetimiblerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 190 mg/dL’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.” MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.3 numaralı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(8) Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışından temin edilerek tedavide kullanılan ilacın/ilaç- ların ülkemizde ruhsat alarak satış izni alması durumunda; EK-4/A Listesine giriş talebinden itibaren, talebin sonuçlandırılacağı maksimum süre içerisinde, SUT ve eki listelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, uzman hekim raporuna ve Sağlık Bakanlığınca verilecek kullanım onayına dayanılarak söz konusu kullanım onayında belirtilmiş süre boyunca uzman hekimlerce en fazla birer aylık miktarlarda reçete edilmesi koşuluyla, Sağlık Bakanlığınca ilaca verilen perakende satış fiyatı üzerinden SUT’un 4.4.1 maddesinde tanımlı indirim oranları (firmalar tarafından verilen özel iskontolar dahil) uygulandıktan sonra kademeli eczane iskontosu


Etiketler : indirim haberi,indirim haberleri, , , , , ,
Yazar
Yorumlar

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmış

Henüz yorum yapılmamış

Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır. GulSohbet.Net
yukarıya Çık
Sorgu Sayısı: 47 Yüklenme Süresi: 0,3010,301